DS Lớp chuyên ngành

 Danh sách sinh viên các lớp K34 - K41

KHÓA

LỚP

                      CVHT           BAN CÁN SỰ

Danh sách sinh viên K34

TD0837A1(32 SV)

TD0837A2 (35 SV)

Danh sách sinh viên K35

TD0937A1 (40SV)

TD0937A2 (38SV)

Danh sách sinh viên K36

TD1037A1 (44SV)

TD1037A2 (42 SV)

Danh sách sinh viên K37

 

TD1137A1 (42 SV)

TD1137A2 (38 SV)

Danh sách sinh viên K38

TD12X6A1 (42 SV)

TD12X6A2 (42 SV)

Danh sách sinh viên K39

TD13X6A1 (42 SV)

TD13X6A2 (42 SV)

Danh sách sinh viên K40

TD14X6A1 (42 SV)

TD14X6A2 (42 SV)

Danh sách sinh viên K41

TD15X6A1 (42 SV)

Danh sách sinh viên K42