Danh sách Điểm rèn luyện học ký 2, năm học 2014 - 2015 (Dự kiến)

Lưu ý: - Sinh viên kiểm tra rà soát lại điểm rèn luyện, mọi thắc mắc liên hệ văn phòng Bộ môn (Cô Lâm) để được giải quyết

          - Thời hạn giải quyết điều chỉnh: Đến hết ngày 14/06/2015. Mọi điều chỉnh sau thời gian trên không giải quyết.