DS Hội đồng thông qua đề cương luận văn khóa 40, năm học 2017 - 2018.

       

           Thực hiện kế hoạch số 23/KH-GDTC, ngày 24/5/2017 về tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017 - 2018.

Nay thông báo các bạn SV chuyên ngành GDTC thời gian và danh sách hội đồng thông qua đề cương luận văn như sau:

 

 

- Thời gian chính thức từng hội đồng sẽ thông báo sau:

* Xem tại đây:

>> Danh sách phân công Hội đồng 53 sinh viên.

>> Thành viên Thầy/Cô trong từng hội đồng.