Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

 

Phòng Quản lý Khoa học thông báo v/v hướng dẫn sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016 như sau:

- Thời gian nghiên cứu: tối đa 07 tháng/ đề tài (từ tháng 06/2016 - tháng 12/2016)

- Kinh phí tùy thuộc vào nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu/ đề tài

- Hồ sơ đăng ký gồm Thuyết minh & Dự toán kinh phí

- Mỗi cán bộ chỉ hướng dẫn 01 đề tài NCKH của sinh viên/ năm

- Thời gian sinh viên gửi hồ sơ về Khoa/ Viện/ Trung tâm/ Bộ môn tùy thuộc vào thông báo của đơn vị

- Chi tiết thông báo, biểu mẫu,... trong file đính kèm

Kính thông tin.

Folder-Downloads-iconTải về công văn & biểu mẫu