TB sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 41 học GDQP-AN đợt 3 (học kỳ 1, năm học 2015 -2016) tại Khu Hòa An

TB sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 41 học GDQP-AN đợt 3 (học kỳ 1, năm học 2015 -2016) tại Khu Hòa An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:   61/ĐHCT-ĐT                           Cần Thơ, ngày    08  tháng  10   năm 2015

THÔNG BÁO

        V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên khóa 41 học GDQP-AN

               đợt 3 (học kỳ 1, năm học 2015 -2016) tại Khu Hòa An

Trường thông báo việc tổ chức sinh hoạt và đưa, đón sinh viên (SV) Khóa 41 học Giáo dục Quốc phòng - An ninh đợt 3, học kỳ 1, 2015-2016 (đợt học từ ngày 26/10/2015 đến 13/11/2015) như sau:

  1. Nhóm SV khóa 41 (ký hiệu nhóm lớp C01)

Bao gồm các ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật Cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, truyền thông thuộc Khoa Công nghệ.

Các ngành còn lại thuộc Khoa Công nghệ sẽ có kế hoạch riêng trong các đợt tiếp theo.

  1. Sinh hoạt:

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (GDQP) sẽ tổ chức hướng dẫn các nội qui, qui định, điều kiện sinh hoạt và các chi phí có liên quan trong thời gian SV tham gia học tập các học phần GDQP-AN.

         - Thời gian sinh hoạt bắt đầu lúc  07 giờ 30, ngày 18/10/2015 (Chủ Nhật) tại Hội trường lớn - Khu II, Trường Đại học Cần Thơ. Yêu cầu các SV ở mục 1 tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt (có điểm danh).

  1. Về việc đưa, đón SV (đối với những SV có nhu cầu):

- SV có nhu cầu lượt đi bằng xe của Trường phải đăng k‎ý nhận phiếu lên xe. Lớp cử đại diện lập danh sách SV có nhu cầu, thu tiền theo định mức và đến nhận phiếu cho lớp tại Tổ Ô tô trường (cạnh Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn) từ ngày 14/10/2015 đến hết ngày 22/10/2015. Lượt về SV đăng k‎ý tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh.

- Chi phí 30.000 đồng/1 người/1 lượt đi hoặc 1 lượt về.

- SV được đưa, đón thành nhiều đợt theo thời gian ghi trên phiếu lên xe.  

+ Ngày đưa: 25/10/2015. Tập trung tại phía trước Hội trường lớn – Khu II, Trường ĐHCT.

              + Ngày đón: 13/11/2015: tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng AN.

        Đề nghị SV các ngành ở mục 1 lưu ‎ý và thực hiện đúng kế hoạch thời gian này.

        Trân trọng kính chào./.

                                                                                                   TL.HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

- BGH (để báo cáo);               

- P.KHTH, TTGDQP (để phối hợp);                                                         (Đã ký)                   

- Đơn vị có liên quan để thông báo đến SV;                                           

- Website Trường, PĐT;   

- Lưu VT.                                                                                        Nguyễn Minh Trí      

ĐOÀN THANH NIÊN GDTC

Hè tình nguyện Đoàn viên BM. Giáo dục Thể chất Lễ Kết nạp Đảng viên Chào đón Tân sinh viên GDTC Hội cựu sinh viên ngành GDTC Đội tuyển tham gia hội thao Căm trại Tham gia các trò chơi
  1. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN
  2. HỘI SINH VIÊN
  3. MENU ĐOÀN