Công đoàn Bộ môn

   Chức năng - Nhiệm vụ:

 

 

    * Nhân sự:

 

 

   * Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Bộ môn GDTC (Nhiệm kỳ           -           )

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Chức danh

Email

1

 Quang Anh

 Chủ tịch 

Giảng viên chính

 

2

Nguyễn Thanh Liêm 

 Phó Chủ tịch

Giảng viên

 

3

Đoàn Thu Ánh Điểm 

UV

Giảng viên

 n


* Danh sách Công đoàn viên BM. GDTC ( tính đến tháng 5/2016):

....