Công đoàn Bộ môn

  

   * Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Bộ môn GDTC tính đến tháng 8/2017

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Chức danh

Email

1

 Quang Anh

 Chủ tịch 

Giảng viên chính

 

2

Nguyễn Thanh Liêm 

 Phó Chủ tịch

Giảng viên

 

3

Đoàn Thu Ánh Điểm 

UV

Giảng viên

 n


* Danh sách Công đoàn viên BM. GDTC ( tính đến tháng 8/2017):

TT

MSCB

Họ tên

Chức danh

1

727

ThS.Nguyễn Văn Thái 

Giảng viên chính

2

728

ThS.Lê Quang Anh

Giảng viên chính

3

730

ThS.Trần Thị Xoan

Giảng viên chính

4

732

Lê Tiến Đạt

Nhân viên Bảo vệ

5

1159

TS.Phan Việt Thái

Giảng viên

6

1249

TS.Nguyễn Văn Hòa

Giảng viên

7

1309

TS.Lê Bá Tường

Giảng viên

8

1310

ThS.Nguyễn Hoàng Khoa

Giảng viên

9

1380

TS.Đặng Thị Kim Quyên

Giảng viên

10

1620

ThS.Tống Lê Minh

Giảng viên

11

1621

ThS.Châu Đức Thành 

Giảng viên

12

1748

ThS.Châu Hoàng Cầu 

Giảng viên

13

1883

ThS.Đoàn Thu Ánh Điểm 

Giảng viên

14

2025

CN.Chế Ngọc Hân 

Chuyên viên

15

2028

ThS.Lê Phương Hùng 

Giảng viên

16

2136

ThS.Nguyễn Thanh Liêm

Giảng viên

17

2249

ThS.Nguyễn Hữu Tri

Giảng viên

18

2340

ThS.Đào Vũ Nguyên

Giảng viên

19

2352

CN.Trần Thị Lâm

Chuyên viên

20

2732

ThS.Nguyễn Lê Trường Sơn

Giảng viên

21

2744

ThS.Phạm Như Hiếu

Giảng viên