Chi ủy Bộ môn

   * Chức năng - Nhiệm vụ:

 

 

    * Nhân sự:

 

 

   * Danh sách Ban chấp hành Chi ủy Bộ môn GDTC (Nhiệm kỳ 2015-2020)

 

STTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEmail
1 Lê Bá Tường  Bí thư  
2    Phó Bí thư    
3   UVTV  
4    Ủy viên      
   Ủy viên   
   Ủy viên    
   Ủy viên    
     
  Ủy viên