Dưới đây là các giáo trình đã được Giảng viên BM.GDTC biên soạn và xuất bản . Sẽ tiếp tục cập nhật những giáo trình mới nhất để tham khảo...

TT

TÊN GIÁO TRÌNH

TÁC GIẢ

1. 

Bài giảng Cầu lông

Th.s Nguyễn Văn Thái

2. 

Bài giảng  Đẩy tạ

Th.s Nguyễn Văn Thái

3. 

Bài giảng Nhảy cao

Th.s Nguyễn Văn Thái

4. 

Bài giảng  Nhảy xa

Th.s Nguyễn Văn Thái

5.

Bài giảng Giáo dục học Thể dục Thể thao

Th.s Nguyễn Văn Thái

6. 

Giáo trình Lý luận và phương pháp TDTT TPT

Th.s Nguyễn Văn Thái

7.

Giáo trình Sinh lý học Thể dục Thể thao

Th.s Nguyễn Văn Thái

8.

Đề cương chuyên ngành SP. Thể dục thể thao

Th.s Nguyễn Văn Thái

9.

 Giáo trình Bóng đá

Th.s Phan Việt Thái

10.

 Bài giảng Bơi lội  

Th.s Nguyễn Hoàng Khoa