Chương trình Đào tạo Đại học Chính quy áp dụng tại Trường Đại học Cần Thơ

 

 Chương trình đào tạo Khóa 40 về sau
 Chương trình đào tạo từ Khóa 36 - Khóa 39
  • Không chuyên ngành (Mỗi SV học 03 HP GDTC - 3 TC)
 Chương trình đào tạo từ Khóa 33 - Khóa 35
  • Không chuyên ngành (Mỗi SV học 03 HP GDTC - 3TC)   

     Công văn về việc đăng ký 03 tín chỉ GDTC không chuyên áp dụng từ khóa 40 trở đi