Kết quả Học bổng Hessen 2016

KẾT QUẢ HỌC BỔNG HESSEN NĂM 2016

Văn phòng Hessen tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tiến hành tổ chức Lễ phát học bổng cho sinh viên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long theo kế hoạch sau:

 - Thời gian: từ 10 giờ, ngày 26/4/2016 (Thứ Ba);

 - Địa điểm: Hội trường 1 - tầng 5 Nhà điều hành.

Lưu ý: Sinh viên tham dự Lễ cần trang phục nghiêm túc, mang bảng tên và chuẩn bị Thư cảm ơn để gửi cho nhà tài trợ.

Xem chi tiết thông báo