TB Đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2016

Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2016


>> Tải thông báo

>> Danh mục ngành đăng ký

>> Mẫu đơn đăng ký

***  Lưu ý: Sinh viên có nhu cầu học cùng lúc hai chương trình thì chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và nộp đơn cho thầy Trần Hữu Phước tại Phòng Đào tạo theo đúng thời gian quy định.