Liên hệ công tác Bô môn Giáo dục thể chất 
 
Địa chỉ: 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-0710) 3872187; Fax: (84-0710) 3838474; Email: bmgdtc. Liên hệ từng bộ phận

 

  - Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Hòa)

(0710) 3872 158

- Phó Trưởng Bộ môn (ông Nguyễn Văn Thái)

(0710) 3872 163

- Phó Trưởng Bộ môn (ông Trần Thị Xoan)

(0710) 3872 163

- Văn phòng Bộ môn

(0710) 3872 187

- Đoàn Thanh niên

(0710) 3872 270

- Văn phòng Công đoàn

(0710) 3872 271

- Tổ Môn bóng

(0710) 3872 272

- Tổ Điền kinh

(0710) 3872 273

- Văn phòng Bộ môn

(0710) 3872 187

 Liên hệ Email

   ThS. Nguyễn Văn Hòa, Trưởng bộ môn, Email: 

   ThS. Nguyễn Văn Thái,  P. Trưởng bộ môn, Email: 

   ThS. Trần Thị Xoan, P. Trưởng bộ môn, Email:  

 

 Liên hệ mượn sân bãi tập luyện - thi đấu

   ThS. Nguyễn Thanh Liêm, phụ trách công tác,  Email:   

 

 Liên hệ mượn sách tài liệu, dụng cụ tập thể thao

Cô Chế Ngọc Hân,  emmail: