Kế hoạch Kiến tập Sư phạm khóa 39, năm học 2015-2016