Skip to content
Website: Bộ Môn Giáo Dục Thể Chất . thiết kế bỡi: ...
Bạn đang ở: Home Chương trình Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO     


Chương trình đào tạo từ khóa 35 trở về trước

137 tín chỉ

Chương trình đào tạo từ khóa 36 trở về sau

120 tín chỉ