Kế hoạch thực hiện:

           + Đại diện lớp nộp danh sách đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trực tiếp (theo mẫu) cho Bộ môn GDTC từ ngày 01/09/2022 đến ngày 30/09/2022 ( gửi đăng ký cho cô: Trần Thị Lâm);

           + Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn, tên đề tài nghiên cứu cho Bộ môn GDTC, hạn cuối: ngày 30/09/2022.

           + Bộ môn GDTC xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn luận văn và danh sách tên đề tài chính thức dự kiến: 10/10/2022.

          + Sinh viên nộp đề cương luận văn, hạn cuối: 31/12/2022 (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn)

          + Thời gian nộp luận văn và bảng tóm tắt, hạn cuối: từ 01/04/2023 đến 28/4/2023.

          + Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến: 05/5/2023 đến 10/5/2023.

>>> Xem kế hoạch và DS giảng viên hướng dẫn đính kèm

>>> Mẫu đăng ký thực hiện HP Luận văn tốt nghiệp (SV tải xuống và điền thông tin theo mẫu)

    - Căn cứ chương trình đào tạo ngành GDTC, khóa 44, Bộ môn GDTC, Trường Đại học Cần Thơ;

    - Căn cứ kế hoạch năm học 2021 – 2022.

Nay Bộ môn GDTC xây dựng Kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành GDTC  khóa 44 như sau:

  1. Điều kiện sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp

        + Có ý thức học tập và tu dưỡng tốt;

        + Có nguyện vọng và đủ năng lực NCKH để hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo đánh giá của CVHT, Bộ môn GDTC;

        + Sinh viên có nguyện vọng thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp, phải làm đơn theo mẫu, có chữ ký xác nhận của CVHT.

  1. Về hướng nghiên cứu

        + Tập trung theo hướng nghiên cứu chính: Giáo dục thể chất học sinh – sinh viên trong nhà trường.

        + Các đề tài đăng ký không được trùng lặp với các đề tài đã làm.

        + Bộ môn Giáo dục thể chất – trường ĐHCT sẽ cung cấp danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn luận văn tốt nghiệp – TDTT, số lượng sinh viên/ giảng viên (đính kèm danh sách).

  1. Kế hoạch thực hiện

           + Đại diện lớp nộp danh sách đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trực tiếp (theo mẫu) cho Bộ môn GDTC từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/10/2021 ( gửi đăng ký cho cô: Trần Thị Lâm);

          + Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn, tên đề tài nghiên cứu cho Bộ môn GDTC, hạn cuối: ngày 10/11/2021.

          + Bộ môn GDTC xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn luận văn và danh sách tên đề tài chính thức dự kiến: 20/11/2021.

          + Sinh viên nộp đề cương luận văn, hạn cuối: 31/12/2021 (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn)

          + Thời gian nộp luận văn và bảng tóm tắt, hạn cuối: từ 01/04/2022 đến 28/4/2022.

          + Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến: 05/5/2022 đến 10/5/2022.

Trên đây là kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp các lớp GDTC khóa 44, năm học 2021– 2022. Đề nghị CVHT, sinh viên khóa 44, giảng viên Bộ môn GDTC nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

                                                                                                                                                     

         >>> Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn tại đây

         >>> Sinh viên đăng ký thực hiện học phần luận văn tại đây.

 

                                                                                                                             

Nay Bộ môn Giáo dục thể chất tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp - TDTT của sinh viên GDTC khóa 41 như sau:

- Sinh viên nộp 03 cuốn Luận văn + 03 cuốn tóm tắt về văn phòng Bộ môn (cô Lâm) đến hết ngày 08/5/2019;

- Tổ chức Hội đồng luận văn tốt nghiệp từ ngày 20-22/5/2019; 

Sau khi kết thúc Sinh viên nộp lại văn phòng Bộ môn 01 Luận văn + 01 CD, hạn chót ngày 25/5/2019;

Mọi chi tiết liên hệ Thầy Nguyễn Hữu Tri: 0917477613, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.