Liên hệ công tác tại Bộ môn Giáo dục Thể chất  - Trường Đại học Cần Thơ:
 
Địa chỉ: Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

              Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtcThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Liên hệ công tác từng bộ phận thuộc Bộ môn

 Điện thoại

 Email

 - Trưởng Bộ môn (TS. Nguyễn Văn Hòa)

(0292) 3872 158

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn - phụ trách công tác đào tạo

(TS. Lê Bá Tường)

(0292) 3872 163 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Phó Trưởng Bộ môn - phụ trách công tác cơ sở vật chất, phong trào TDTT

(TS. Nguyễn Thanh Liêm)

(0292) 3872 272 

thanhliemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

- Văn phòng Bộ môn

(0292) 3872 187

                                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Văn phòng Đoàn Thanh niên

(0292) 3872 270

 

- Văn phòng Công đoàn

(0292) 3872 271

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.