DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016 - 2017

STT MSSV Họ và tên Lớp ĐRL
1 B1407494 Nguyễn Thái Bảo TD14X6A1 88
2 B1407495 Võ Hoàng Bộ TD14X6A1 80
3 B1407496 Ngô Quốc Cường TD14X6A1 88
4 B1407497 Nguyễn Thị Diễm TD14X6A1 90
5 B1407498 Nguyễn Trường Dũng TD14X6A1 80
6 B1407499 Huỳnh Tấn Đạt TD14X6A1 80
7 B1407500 Trương Tấn Đô TD14X6A1 80
8 B1407501 Lý Hằng TD14X6A1 89
9 B1407503 Phan Nguyễn Tấn Huy TD14X6A1 90
10 B1407505 Ngô Khén TD14X6A1 100
11 B1407509 Nguyễn Thị Hồng Mận TD14X6A1  
12 B1407510 Trần Cao Minh TD14X6A1 89
13 B1407511 Nguyễn Thị Thùy Mỵ TD14X6A1 91
14 B1407512 Bùi Kim Ngân TD14X6A1 88
15 B1407513 Huỳnh Hữu Nghị TD14X6A1 75
16 B1407514 Diệp Chí Nguyễn TD14X6A1 75
17 B1407515 Huỳnh Thanh Nhã TD14X6A1 100
18 B1407516 Đặng Hoàng Nhân TD14X6A1 89
19 B1407517 Đỗ Thị Hồng Nhi TD14X6A1 80
20 B1407518 Thạch Chanh Ni TD14X6A1 80
21 B1407519 Lâm ái Phương TD14X6A1 80
22 B1407520 Võ Minh Tâm TD14X6A1 89
23 B1407521 Ngô Rách Tha TD14X6A1 80
24 B1407522 Trần Duy Thanh TD14X6A1 86
25 B1407524 Nguyễn Hoàng Thân TD14X6A1 80
26 B1407526 Nguyễn Thị Cẩm Thi TD14X6A1 90
27 B1407527 Thạch Thon TD14X6A1 80
28 B1407528 Trần Thị Thủy Tiên TD14X6A1 88
29 B1407529 Thạch Minh Trí TD14X6A1 79
30 B1407530 Lâm Thành Trung TD14X6A1 78
31 B1407531 Nguyễn Thị Kim Tuyền TD14X6A1 81
32 B1407533 Đặng Chí Cường TD14X6A2 88
33 B1407534 Lê Thị Huỳnh Dao TD14X6A2 97
34 B1407536 Đặng Hoàng Dương TD14X6A2 91
35 B1407537 Lê Văn Đầy TD14X6A2 77
36 B1407539 Lý Hiếu TD14X6A2  
37 B1407540 Danh Hữu Trường Huy TD14X6A2 90
38 B1407541 Trần Thanh Huy TD14X6A2  
39 B1407542 Lê Văn Khánh TD14X6A2 95
40 B1407543 Ngô Minh Khẹn TD14X6A2 100
41 B1407544 Nguyễn Sĩ Kiên TD14X6A2 82
42 B1407546 Trần Thị Ngọc Mai TD14X6A2 94
43 B1407547 Hứa Đức Minh TD14X6A2 82
44 B1407548 Trương Nhật Minh TD14X6A2  
45 B1407549 Đào Woanh Nara TD14X6A2 82
46 B1407551 Nguyễn Thảo Nguyên TD14X6A2 81
47 B1407553 Lê Thành Nhã TD14X6A2 91
48 B1407555 Neáng Nhiêng  TD14X6A2 95
49 B1407556 Lâm Châu Phát TD14X6A2 77
50 B1407558 Sử Văn Tân TD14X6A2 90
51 B1407559 Nguyễn Văn Thanh TD14X6A2 88
52 B1407560 Lý Hồng Thái TD14X6A2 85
53 B1407562 Mai Hoàng Thắng TD14X6A2 82
54 B1407563 Lý Lâm Wuth Thi TD14X6A2 83
55 B1407564 Lê Văn Thiện TD14X6A2 91
56 B1407565 Tôn Thất Minh Thuận TD14X6A2 82
57 B1407566 Lê Văn Toàn TD14X6A2 96
58 B1508814 Nguyễn Minh An TD15X6A1 82
59 B1508815 Huỳnh Tuấn Bình TD15X6A1 95
60 B1508816 Trần Dự Cần TD15X6A1 70
61 B1508817 Thạch Thị Minh Chi TD15X6A1  
62 B1508818 Nguyễn Hữu Cường TD15X6A1 88
63 B1508819 Lý Hoàng Diệu TD15X6A1 93
64 B1508820 Phạm Thanh Duy TD15X6A1 80
65 B1508821 Phạm Huỳnh Điệu TD15X6A1 80
66 B1508823 Huỳnh Quốc Huy TD15X6A1 80
67 B1508824 Nguyễn Hoàng Huynh TD15X6A1 80
68 B1508825 Trần Phú Hữu TD15X6A1 84
69 B1508826 Lê Thành Khôi TD15X6A1 80
70 B1508827 Phạm Y Lâm TD15X6A1 80
71 B1508828 Đoàn Kinh Luân TD15X6A1 81
72 B1508829 Lê Nhựt Minh TD15X6A1 80
73 B1508830 Nguyễn Mạc Thái Nguyên TD15X6A1 97
74 B1508831 Bùi Hữu Nhân TD15X6A1 86
75 B1508832 Trần Trọng Nhân TD15X6A1 73
76 B1508833 Sơn Phong TD15X6A1 86
77 B1508834 Nguyễn Hoàng Phúc TD15X6A1 85
78 B1508835 Danh Tâm TD15X6A1 75
79 B1508836 Nguyễn Văn Tấn TD15X6A1 78
80 B1508837 Võ Hoàng Thảnh TD15X6A1 90
81 B1508838 Lý Minh Thến TD15X6A1 84
82 B1508839 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên TD15X6A1 87
83 B1508840 Lê Trung Tín TD15X6A1 83
84 B1508841 Nguyễn Lê Hửu Truyền TD15X6A1 86
85 B1508842 Lê Văn Quốc Tuấn TD15X6A1 80
86 B1508843 Nguyễn Thị Thanh Vân TD15X6A1 81
87 B1508844 Đặng Minh Xuân TD15X6A1 90
88 B1508845 Hà Ngọc Anh TD15X6A1 77
89 B1508846 Trần Văn Bửu TD15X6A1 74
90 B1508847 Nguyễn Thị Ngọc Chăm TD15X6A1 85
91 B1508848 Trần Bảo Chung TD15X6A1 70
92 B1508849 Thái Minh Cường TD15X6A1 80
93 B1508850 Nguyễn Thị Tuyết Dõn TD15X6A1 95
94 B1508851 Trần Thanh Duy TD15X6A1 82
95 B1508853 Nguyễn Trí Hiếu TD15X6A1 83
96 B1508854 Nguyễn Ngọc Thanh Huy TD15X6A1 80
97 B1508855 Nguyễn Thanh Hưng TD15X6A1 75
98 B1508856 Võ Việt Khoa TD15X6A1 87
99 B1508857 Lê Thị Như Kim TD15X6A1 80
100 B1508858 Nguyễn Phi Long TD15X6A1 82
101 B1508859 Trương Văn Lực TD15X6A1 83
102 B1508860 Nguyễn Văn Minh TD15X6A1 77
103 B1508861 Nguyễn Thanh Nhàn TD15X6A1 80
104 B1508862 Nguyễn Thanh Nhân TD15X6A1 86
105 B1508864 Đổng Văn Phú TD15X6A1 82
106 B1508865 Nguyễn Thành Phục TD15X6A1 94
107 B1508867 Huỳnh Ngọc Thái TD15X6A1 80
108 B1508868 Bùi Lê Quốc Thắng TD15X6A1 100
109 B1508869 Trần Quốc Thiện TD15X6A1 81
110 B1508870 Thạch Thanh Tiều TD15X6A1 80
111 B1508871 Lê Văn Toãn TD15X6A1 80
112 B1508872 Phạm Nhật Trường TD15X6A1 91
113 B1508873 Tô Thanh Tùng TD15X6A1 98
114 B1508874 Nguyễn Văn Vũ TD15X6A1 83
115 B1511056 Nguyễn Thị Bích Loan TD15X6A1 74
116 B1511057 Huỳnh Trung Nghĩa TD15X6A1 85
117 B1511058 Nguyễn Vũ Bình Nguyên TD15X6A1 85
118 B1511059 Trần Thế Huynh TD15X6A1 93
119 B1511060 Lê Hồng Phượng Ngân TD15X6A1 82
120 B1608675 Lê Thị Bến TD16X6A1 74
121 B1608677 Phạm Thị Bảo Châu TD16X6A1 82
122 B1608678 Huỳnh Thành Công TD16X6A1 83
123 B1608679 Lê Đức Danh TD16X6A1 78
124 B1608680 Lê Tấn Dũng TD16X6A1 80
125 B1608681 Phan Tiến Đạt TD16X6A1 78
126 B1608682 Trần Văn Đạt TD16X6A1 89
127 B1608684 Nguyễn Văn Đợi TD16X6A1 91
128 B1608685 Nguyễn Thị Ngọc Hà TD16X6A1 88
129 B1608686 Trương Trần Nhân Hậu TD16X6A1 94
130 B1608687 Lâm Thanh Hiền TD16X6A1 85
131 B1608688 Nguyễn Thanh Hoài TD16X6A1 84
132 B1608689 Thạch Diệu Huyền TD16X6A1 81
133 B1608690 Phạm Thái Khang TD16X6A1 88
134 B1608691 Võ Vĩnh Khang TD16X6A1 88
135 B1608692 Phan Văn Linh TD16X6A1 75
136 B1608693 Nguyễn Hà Vỉnh Lộc TD16X6A1 85
137 B1608694 Lý Hiền Lương TD16X6A1 88
138 B1608695 Thân Hoàng Minh TD16X6A1 84
139 B1608696 Lâm ý Mỹ TD16X6A1 80
140 B1608697 Thạch Nuôi Bô Na TD16X6A1 80
141 B1608698 Nguyễn Văn Nhã TD16X6A1 82
142 B1608699 Bùi Trọng Nhân TD16X6A1 80
143 B1608700 Kha Hồng Như TD16X6A1 89
144 B1608701 Nguyễn Thành Phước TD16X6A1 78
145 B1608703 Trương Anh Tần TD16X6A1 80
146 B1608704 Ngô Văn Minh Thanh TD16X6A1  
147 B1608705 Trương Minh Thành TD16X6A1 79
148 B1608707 Trần Thị Thủy TD16X6A1 82
149 B1608708 Trần út Tiền TD16X6A1 73
150 B1608709 Trần Ngọc Nguyệt Trâm TD16X6A1 84
151 B1608710 Nguyễn Triệu TD16X6A1 91
152 B1608711 Trần Công Trí TD16X6A1 87
153 B1608712 Đào Quốc Trọng TD16X6A1 84
154 B1608713 Nguyễn Hữu Trọng TD16X6A1 80
155 B1608714 Thái Ngọc Trung TD16X6A1 98
156 B1608715 Nguyễn Văn Trường TD16X6A1 82
157 B1608716 Nguyễn Thanh Tươi TD16X6A1 91
158 B1608717 Nguyễn Tuấn Vinh TD16X6A1 79
159 B1611098 Huỳnh Thị Kiều Diễm TD16X6A1 75