Thông báo Tuyển chọn đề tài cấp bộ năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v tuyển chọn và thẩm định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2017, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017 như sau:

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 13/6/2016

- Danh mục đề tài, phương thức tuyển chọn, hồ sơ đăng ký, hướng dẫn định mức, chi tiết thông báo,... và các biểu mẫu có tại file đính kèm.

- Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ

Lầu 2, Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Phương Thảo

Trân trọng thông báo.

Folder-Downloads-iconTải về công văn & biểu mẫu