Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 6018/QĐ-ĐHCT  31/12/2021

Quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn

đấu của giảng viên

 09/NQ-GDTC  01/08/2017 Nội quy tập luyện tại nhà thi đấu TDTT
09/NQ-GDTC 01/08/2017

Nội quy nhà tập luyện TDTT Trường Đại học Cần Thơ

 1813/QĐ-ĐHCT  18/6/2021

 Quyết định Ban hành Quy định về Công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học

hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ 1, năm học 2021-2022)

 3003/QĐ-ĐHCT  22/7/2021

 Quyết định Ban hành Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình

đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

 2624/QĐ-ĐHCT  15/7/2022

 Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng

giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường Đại học Cần Thơ

 77/2021/NĐ-CP  01/08/2021 Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
844/QĐ-ĐHCT 13/04/2021 Quyết định về quy chế bổ nhiệm lại 2021
871/QĐ-ĐHCT 14/04/2021 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường ĐHCT 2021
 07/QĐ-HTT  20/07/2022 Ban chap hanh lam thoi Hoi the thao DHCN DBSCL_2022_2024
 982/QĐ-ĐHCT  14/03/2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa Giáo dục Thể chất nhiệm kỳ 2020-2025
 4265/QĐ-ĐHCT  05/10/2022 Quyết định về công tác viên chức

  66/NQ-HĐT

15/7/2022

Nghị quyết thành lập khóa Giáo dục Thể chất thuộc Trường Đại học Cần Thơ

2624/QĐ-ĐHCT

15/7/2022

Quyết định Ban hành Quy định về việc Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo của Trường ĐHCT

6018/QĐ-ĐHCT

31/12/2021

Quyết định ban hành quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi chuyên gia và tiến trình phấn đấu của giảng viên

31/2021/TT-BGDĐT

10/11/2021

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiêp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

871/QĐ-ĐHCT

14/04/2021

Quyết định ban hành Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ

29/NQ-HĐT

19/05/2020

Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ

4384/QĐ-ĐHCT

14/11/2017

Ban hành Quy định công tác hành chính, văn thư của Trường Đại học Cần Thơ

3054/QĐ-ĐHCT

28/08/2015

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Cần Thơ

2511/QĐ-ĐHCT

12/06/2013

1052/QĐ-ĐHCT

25/3/2013

4911/QĐ-ĐHCT

31/12/2012

Ban hành Nội quy sử dụng nhà học, phòng học trong Trường Đại học Cần Thơ

2067/QĐ-ĐHCT

04/12/2007

Quyết định Ban hành Quy định về công tác Cố vấn học tập

 
 

 

 
 

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.