SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 NHIỆM KÌ 2017-2022

 

Trưởng Bộ môn

TS. NGUYỄN VĂN HÒA

Phó Trưởng Bộ môn

TS. LÊ BÁ TƯỜNG

Phó Trưởng Bộ môn

TS. NGUYỄN THANH LIÊM

     
 Phụ trách:
  • Tổ chức, nhân sự
  • Chính trị tư tưởng
  • Quản lý chung
 Phụ trách:
  • Đào tạo
  • Công tác đảng
  • Giảng viên
 Phụ trách:
  • Cơ sở vật chất
  • Thể thao
  • Văn phòng

ĐT: 0292.3872156                                    Email: vanhoaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0292.3872163                                  Email: lbtuongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0292.3872272 Email: thanhliemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 NHIỆM KÌ 2020-2025

 

TT

HỌ VÀ TÊN

MSCB

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

1249

Trưởng Bộ môn

Chủ tịch Hội đồng

2

Đoàn Thu Ánh Điêm

1883

Trợ lý công tác NCKH BM, Giảng viên

Thư ký hội đồng

3

Lê Bá Tường

1309

Bí thư chi bộ BM, Phó Trưởng BM

Ủy viên

4

Nguyễn Thanh Liêm

2136

Chủ tịch công đoàn BP, Phó Trưởng BM

Ủy viên

5

Đặng Thị Kim Quyên

1380

Phó Chủ tịch công đoàn BP

Ủy viên

6

Nguyễn Hữu Tri

2249

Bí thư ĐTN BM, Giảng viên chính

Ủy viên

7

Châu Hoàng Cầu

1748

Trợ lý công tác ĐBCL BM, GVC,

Ủy viên

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.