SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 NHIỆM KÌ 2017-2022

 

Trưởng Khoa

TS. NGUYỄN VĂN HÒA

 

Phụ trách:

 • Tổ chức, nhân sự
 • Chính trị tư tưởng
 • Quản lý chung

 

ĐT: 0292.3872156                                   

Email: vanhoaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng Khoa

TS. LÊ BÁ TƯỜNG

  Phụ trách:
 • Đào tạo
 • Công tác đảng
 • Giảng viên

ĐT: 0292.3872163                                 

Email: lbtuongThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Trưởng Khoa

TS. NGUYỄN THANH LIÊM

 Phụ trách:
 • Cơ sở vật chất
 • Thể thao
 • Văn phòng

ĐT: 0292.3872272

Email: thanhliemThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỞNG BỘ MÔN THỂ THAO

TRƯỜNG HỌC

TS. Đặng Thị Kim Quyên

 

Phụ trách:
 • Tổ chức giảng dạy môn GDTC
 • Phát triển NCKH
 • Biên soạn giáo trình, cải tiến CTĐT
 • Quản lý giảng viên
 • Đề cương học phần

ĐT:                               

Email: dtkquyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRƯỞNG BỘ MÔN THỂ THAO

CHUYÊN NGÀNH

TS. Châu Hoàng Cầu

 

 Phụ trách:
 • Tổ chức giảng dạy môn GDTC
 • ĐBCL
 • Biên soạn giáo trình, cải tiến CTĐT
 • Quản lý giảng viên, Tuyến sinh, CVHT, NCKH SV
 • Đề cương học phần
 

ĐT:                                 

Email: chcauThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 NHIỆM KÌ 2020-2025

 

TT

HỌ VÀ TÊN

MSCB

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Hòa

1249

Trưởng Khoa

Chủ tịch 

2

Lê Bá Tường

1309

Bí thư chi bộ BM, Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

3

Nguyễn Thanh Liêm

2136

Chủ tịch công đoàn BP, Phó Trưởng Khoa

Ủy viên

4

Đặng Thị Kim Quyên

1380

Trưởng BM TT Trường học, Phó Chủ tịch công đoàn BP,

Ủy viên

5

Châu Hoàng Cầu

1748

Trưởng BM Thể thao chuyên ngành, Trợ lý công tác ĐBCL Khoa

Ủy viên

6

Nguyễn Hữu Tri

2249

Chánh văn phòng, Bí thư ĐTN Khoa

Ủy viên

7

Đoàn Thu Ánh Điểm

1883

Trợ lý công tác NCKH Khoa

Thư ký 

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.