Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Cử nhân Giáo dục thể chất, nay Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Cần Thơ. Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

  Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Giáo dục thể chất

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.