QUI TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN TẠI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 1.     Sinh viên truy cập vào mục Biểu mẫu sinh viên trong website của Khoa  để lấy mẫu đơn cần sử dụng.

2.     Sinh viên điền chính xác và đầy đủ các chi tiết vào đơn.

3.     Sinh viên nộp đơn tại văn phòng Khoa kèm theo thẻ sinh viên.

4.     Sinh viên nhận lại đơn tại văn phòng Khoa.

  •    Đối với đơn giao dịch ngoài trường thì sinh viên phải đến phòng Kế hoạch - Tổng hợp để được đóng dấu tròn mới có giá trị pháp lý.
  •    Đối với đơn gởi đến các đơn vị trong trường thì không cần đóng dấu tròn.

 Liệt kê các mẫu đơn

TT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu ghi thông tin đầu khóa

2

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

3

Đơn giải trình ( lý do cá nhân)

4

Đơn xin vào Ký túc xá

5

Đơn xin công nhận điểm M (HP GDTC,GDQP, Anh văn)

6

Đơn xin điểm I (vắng thi kết thúc HP)

7

Đơn xin trả nợ điểm I

8

Đon xin xét khó khăn đột xuất

9

Đơn mượn dụng cụ - sân bãi tại BM.GDTC

10

Đơn xin gia nhập nhóm Học phần (Tăng sĩ số)

11

Đơn xin thay đổi Thời khóa biểu

12

Đơn xin mở thêm nhóm Học phần

13

Đơn xin xác nhận Học phần tương đương

14

Đơn xin đăng ký trùng học phần thực tập, kiến tập SP

15

Quy định trình bày đề cương và  luận văn tốt nghiệp ngành GDTC

16

Đơn xin xác nhận hoàn thành khoá học

17

Phiếu thanh toán ra trường( Dùng cho cá nhân)

18

Quy định chấm điểm rèn luyện sinh viên  Khoa GDTC

Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (The College of Physical Education)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: kgdtc@ctu.edu.vn.