Hướng dẫn miễn, công nhận điểm, rút học phần

     Sinh viên (SV) khóa 44 được bố trí học cố định một số học phần trong học kỳ 1, năm học 2018-2019. Tuy nhiên, một số SV đã hoàn thành một hoặc toàn bộ các học phần này ở những chương trình đào tạo khác.

Căn cứ Quyết định số 5624/QĐ-ĐHCT, ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quy định về công tác học vụ đang áp dụng, Trường hướng dẫn các SV khóa 44 có nhu cầu miễn, công nhận điểm, rút học phần như sau:

  1. SV có nhu cầu phải làm“Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm M”(đối với các trường hợp có các loại chứng chỉ)hoặc “Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần” (đối với các trường hợp đã hoàn thành học phần trong một chương trình đào tạo khác) theo mẫu. 
  2. 2.SV nộp đơn và các loại giấy tờ có liên quan cho cố vấn học tập (CVHT) để được xem xét và ký duyệt. Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/9/2018.
  3. CVHT tập hợp nhu cầu của SV trong lớp trình Tổ Xét miễn và công nhận điểm học phần (Tổ Xét miễn) của đơn vị xét duyệt chấp thuận. Tổ Xét miễn trình lãnh đạo đơn vị ký duyệt và chuyển “Biên bản xét miễn và công nhận điểm học phần” của đơn vị cho Phòng Đào tạo trước ngày 12/10/2018.
  4. Phòng Tài chính sẽ thực hiện hoàn trả học phí số tín chỉ được miễn hoặc công nhận điểm(đối với các ngành có thu học phí)theo lớp thông qua đại diện được ủy quyền, từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018.
  5. Đối với SV có nhu cầu rút học phần viết đơn theomẫutrình CVHT duyệt, nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 28/9/2018 (SV sẽ không được hoàn phần học phí đối với các học phần xin rút).

» Tải về tập tin

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.