Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông báo Về việc đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở do CCVC thực hiện năm 2020.

Thời gian các đơn vị tổng hợp các đăng ký gửi về Phòng QLKH đến 17 giờ, ngày 25/9/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file Công văn đính kèm.

Trân trọng kính chào.

 Biểu Mẫu

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.