LỊCH DẠY CÁC LỚP CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

       

* Các lớp Hệ Chính quy:

  

NĂM HỌC

HỌC KỲ

2021 - 2022

HỌC KỲ 1

   

2020 - 2021

HỌC KỲ 1

 HỌC KỲ 2

 HỌC KỲ 3

2019 - 2020

HỌC KỲ 1

               HỌC KỲ 2

             HỌC KỲ 3

2018 - 2019

HỌC KỲ 1

 HỌC KỲ 2

             HỌC KỲ 3

2017 - 2018

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2016 - 2017

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2015 - 2016

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2014 - 2015

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2013 - 2014

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2012 - 2013

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2011 - 2012

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

2010 - 2011

HỌC KỲ 1

HỌC KỲ 2

HỌC KỲ 3

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.