1. Chức năng - Nhiệm vụ:

Điều1. Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp là hạtnhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệmvụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đờisống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; xây dựng đảng bộ,chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Điều2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng.

1- Lãnh đạo xây dựngvà thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơnvị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thànhnghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinhthần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

2- Lãnh đạo cán bộ,đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, pháthuy tính chủ động sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc,nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3- Lãnh đạo xâydựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ củacán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãngphí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác, nhất là nhữngtiêu cực trong tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng chỉ, khám chữa bệnh, nghiên cứukhoa học và trong các hoạt động văn hoá, thể thao...

4- Lãnh đạo thực hiệnnhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xãhội trong đơn vị. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấutranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; giữgìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước vàcủa đơn vị.

Điều3. Lãnh đạo công tác tư tưởng.

1- Thường xuyên giáodục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minhcho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủnghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫnnhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cánbộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

2- Kịp thời phổ biến,quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụcủa đơn vị, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức vànăng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3- Lãnh đạo cán bộ,đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơhội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đườnglối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ,gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinhthần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩmchất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Điều4. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

1- Cấp uỷ lãnh đạo xâydựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chếhoạt động của đơn vị.

2- Cấp uỷ lãnh đạo xâydựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổnhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cánbộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết địnhđó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

3- Cấp uỷ đề xuất ýkiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vịthuộc thẩm quyền của cấp trên.

Điều5. Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân.

1- Lãnh đạo các đoànthể nhân dân trong đơn vị xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng,nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ củacán bộ, đảng viên và quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2- Lãnh đạo các đoànthể nhân dân và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị tham gia xây dựng vàbảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương,nhiệm vụ của đơn vị.

Điều6. Xây dựng tổ chức đảng.

1- Đề ra chủ trương,nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng caonăng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất làviệc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểuhiện tiêu cực trong đơn vị. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạtđảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình;thực hiện có nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạtchi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

2- Giáo dục, rèn luyệnđội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt cácnhiệm vụ được giao; xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiệnnhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

3- Cấp uỷ xây dựng kếhoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện chođảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảngviên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở vàgương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Làm tốt công tác động viên,khen thưởng, kỷ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ,đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảngviên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4- Làm tốt công táctạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chútrọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quầnchúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

5- Xây dựng cấp uỷ cóđủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tínnhiệm. Nói chung, bí thư cấp uỷ phải là cán bộ lãnh đạo của đơn vị, tiêu biểucho đảng bộ, chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng.

6- Cấp uỷ thường xuyênkiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Bộ Chính trị về nhữngđiều đảng viên không được làm. Định kỳ hằng năm, cấp uỷ tổ chức để quần chúngtham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫucủa cán bộ, đảng viên.

II. Nhân sự:

    * Danh sách Ban chấp hành Chi ủy Bộ môn GDTC (Nhiệm kỳ 2015-2020):

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Email

1

Lê Bá Tường

 Bí thư

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 Nguyễn Văn Thái

 Phó Bí thư 

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Nguyễn Văn Hòa

Uỷ viên thường vụ

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Giới thiệu Bộ môn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.