Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023, nhằm mục tiêu phát triển con người toàn diện về đức – trí - thể - mĩ.  Vụ Giáo dục thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc năm 2023 như sau:

Tên hội thảo khoa học:

“Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục Thể chất, Thể thao

Trường học trong giai đoạn hiện nay”

Thời gian:  vào ngày 29 và 30 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Trường Đại học cần Thơ, Khu 2, đường 3 tháng 2, p. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Bài viết tham gia hội thảo khoa học:

-  Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên, giáo viên các Trường và tất cả tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu có liên quan gởi bài về Ban Tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc 2023 tại Khoa Giáo dục Thể chất Trường Đại học cần Thơ.

-   Bài viết tập trung vào một trong các nội dung nêu trên.

-   Thời hạn cuối để nhận bài viết: ngày 10 tháng 02 năm 2023

-   Quy định và thể lệ bài viết:

      + Mỗi bài viết không vưọ’t quá 07 trang A4; kiểu chữ: Times New Roman (Unicode); cỡ chữ: 13; lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm; lề trái: 3 cm, lề phải: 2 cm;

      + Bài viết gồm có các phần sau: Phần tóm tắt, Phần đặt vấn đề, Phần phưong pháp tiếp cận, Phần nội dung {kết quả nghiên cứu không trừng lắp với các công bo khác), Phần kết luận, Tài liệu tham khảo;

      + Bài viết sẽ được ban biên tập kiểm tra tính trùng lắp trên ứng dụng phần mềm, chỉ cần gởi file điện tủ' theo địa chỉ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Phone: 0939116812, TS. Đoàn Thu Ánh Điểm.

 

 >>> Đính kèm thông báo tại đây.

           

 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.