- Căn cứ chương trình đào tạo ngành GDTC, khóa 46, Khoa GDTC, Trường Đại học Cần Thơ;

- Căn cứ kế hoạch năm học 2023 – 2024.

Nay Khoa GDTC xây dựng Kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành GDTC khóa 46 như sau:

  1. Điều kiện sinh viên được làm luận văn tốt nghiệp

+ Có ý thức học tập và tu dưỡng tốt;

+ Có nguyện vọng và đủ năng lực NCKH để hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo đánh giá của CVHT, Bộ môn Thể thao chuyên ngành;

+ Sinh viên có nguyện vọng thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp, phải làm đơn theo mẫu, có chữ ký xác nhận của CVHT.

  1.  Về hướng nghiên cứu

+ Tập trung theo hướng nghiên cứu chính: Giáo dục thể chất học sinh – sinh viên trong nhà trường.

+ Các đề tài đăng ký không được trùng lặp với các đề tài đã làm.

+ Bộ môn Thể thao chuyên ngành – Khoa Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ, sẽ cung cấp danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn luận văn tốt nghiệp – TDTT, số lượng sinh viên/ giảng viên (đính kèm danh sách).

  1. Kế hoạch thực hiện

           + Đại diện lớp nộp danh sách đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp trực tiếp (theo mẫu) cho Khoa GDTC từ ngày 14/02/2023 đến ngày 14/03/2023 (gửi đăng ký cho thầy: Đào Vũ Nguyên, Thư ký Bộ môn Thể thao chuyên ngành).

            + Sinh viên đăng ký giảng viên hướng dẫn, tên đề tài nghiên cứu, hạn cuối: ngày 20/04/2023 (gửi đăng ký cho thầy: Đào Vũ Nguyên, Thư ký Bộ môn Thể thao chuyên ngành)

              + Bộ môn Thể thao chuyên ngành xét duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn luận văn và danh sách tên đề tài chính thức dự kiến: 10/05/2023.

           + Sinh viên nộp đề cương luận văn, hạn cuối: 10/06/2023 (có chữ ký của giảng viên hướng dẫn)

           + Thời gian nộp luận văn và bảng tóm tắt, hạn cuối: từ 10/04/2024 đến 05/05/2024.

+ Thời gian bảo vệ luận văn dự kiến: 10/05/2024  đến 20/5/2024.

Trên đây là kế hoạch thực hiện học phần luận văn tốt nghiệp các lớp GDTC khóa 46, năm học 2023– 2024. Đề nghị CVHT, sinh viên khóa 46, giảng viên Khoa GDTC nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

  >> Đính kèm kế hoạch

  >> Danh sách giảng viên đủ điều kiện hướng dẫn luận văn

  >> Một số quy định về cấu trúc luận văn

Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (Physical Education Department)

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (84-292) 3872187; Fax: (84-292) 3838474; Email: bmgdtc@ctu.edu.vn.